Anandita - Delighted, sensual pleasure, pure happiness


ānande mahati prāpte dṛṣṭe vā bāndhave cirāt |
ānandam udgataṃ dhyātvā tallayas tanmanā bhavet || 71 ||

sarvaśaktiprabhedānāṃ hṛdayaṃ jñātam adya ca |
ity uktv
ānanditā devi ka.ṅthe lagnā śivasya tu || 162 ||

ānandita
ā-nandita [p= 140,1] [L=24444]
(ā)n. rejoiced , delighted , happy Hariv. &c

of a man.
(H2) mf
[L=24445]N.


ānanda
ā-nandá [p= 139,3] [L=24352]
happiness , joy , enjoyment , sensual pleasure RV. AV. VS. R. Ragh. &c
ā-nandá [L=24353]
" pure happiness " , one of the three attributes of ātman or brahman in the vedānta philosophy Veda1ntas. &c
ā-nandá [L=24354]
(in dram.) the thing wished for , the end of the drama ([e.g. the VIth Act in the Ven2is. ]) Sa1h. 399
ā-nandá [L=24355]
a kind of flute
ā-nandá [L=24356]
the sixteenth muhūrta
ā-nandá [L=24357]
N. of śiva
ā-nandá [L=24358]
of a lokeśvara ( Buddh. )
ā-nandá [L=24359]
of a bala ( Jain. ) L.
ā-nandá [L=24360]
of several men
ā-nandá [L=24361]
of a country
ā-nandá [L=24362]
N. of the forty-eighth year of the cycle of Jupiter
ā-nandá [L=24363]
(ā and ī). N. of two plants L.
ā-nandá [L=24365]
a kind of house
ā-nandá [L=24366]
(often at the beginning and end of proper names.)
ānanda [p= 1319,2] [p= 1319,3] [L=318760]
N. of one of the chief disciples of gautama buddha, MWB. 47 &c
1319,3] [L=318760.1]
of various authors &c , Cat.
(H2) m.
(H2B) mn.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) m.
(H2B) mn.
(H2B) mf
(H2B) n.
(H2B) n.
(H2) (also)
[p= N.


nanda
nánda [p= 526,3] [L=103421]
joy , delight , happiness (also pl.) AV. VS. &c


of one of yudhi-ṣṭhira's 2 drums MBh.

kubera's 9 gems L.

gopa- add. ; cf. nandana)

of viṣṇu MBh.

skanda's attendants ib.

nāga ib.

-ka)

Buddh. deity Lalit.

daka BhP.

dhta-rāṣṭra (also -ka) MBh.

gautama buddha MWB. 441

vasu-deva Pur.

kṛṣṇa and ancestor of durgā MBh. Hariv. Pur. &c (also -ka L. )

sātvatas BhP.

ali-putra and founder of a dynasty consisting of 9 successive princes HParis3. Pur. Katha1s. Pan5c. &c

nandas) Jyot.

sev. scholars and authors Cat.

BhP. (cf. -parvata and nandi-giri)
nánda [L=103460]
a kind of house Gal.
(H2) m.
[L=103422](in mus.) a flute 7 inches long
[L=103423]N.
[L=103424]of one of
[L=103425]a son (in
[L=103426]N.
[L=103427]of one of
[L=103428]of a
[L=103429](also
[L=103430]of a
[L=103431]of an attendant on
[L=103432]of a son of
[L=103433]of a step-brother and disciple of
[L=103434]of a son of
[L=103435]of the foster-father of
[L=103436]of a leader of the
[L=103437]of a king of
[L=103438]of the number 9 (because of the 9
[L=103439]of
[L=103440]of a mountain
(H2B) n.ananda
a-nanda [p= 25,1] [L=5009]
joyless , cheerless
a-nanda [p= 25,2] [L=5010]
N. of a purgatory Up.
(H1) mfn.
(H1B) m. pl.